2015 metų neformaliojo vaikų švietimo programos

Siekiant Neformaliojo vaikų švietimo programų kokybės, įvairovės ir prieinamumo, didinant įvairia veikla po pamokų užsiimančių vaikų skaičių 2015 m. spalio 1 d. – gruodžio 31 d. sudaroma galimybė pasinaudoti nacionaliniu mastu įvedamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu (finansavimas skiriamas programų teikėjams – įstaigoms ar laisviesiems mokytojams).

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į Neformaliojo vaikų švietimo programas, kurių sąrašą 2015 m. rugsėjo 24 d. patvirtino Kaišiadorių savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. V1-959 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir jų programų, atitinkančių reikalavimus, sąrašo tvirtinimo“.

Nuo spalio 1 d. įvedamas neformaliojo vaikų švietimo krepšelis, kad iš dalies būtų finansuojami mokinio lankomi būreliai, popamokiniai užsiėmimai ir pan. Jei mokinys lankys kelis užsiėmimus, lėšos atiteks tik vienai jo paties pasirinktai akredituotai programai.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, jų tėveliai (globėjai) gali kreiptis į neformaliojo vaikų švietimo teikėją dėl dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo pasirinktoje akredituotoje programoje. Programos veiks nuo 2015 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ PARENGTOS PROGRAMOS

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija