Dėl fizinių asmenų lankymosi privačioje žemės ūkio ir miško paskirties valdoje apribojimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 dalies 2 ir 4 punktais, Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. D1-533/B1-310 13 punktu ir atsižvelgdamas į Mariaus Gervicko ir Inetos Gervickienės 2016 m. sausio 21 d. prašymą:

  1. A p r i b o j u fizinių asmenų lankymąsi Mariaus Gervicko ir Inetos Gervickienės nuosavybės teise valdomame 6,749 ha žemės sklype (sklypo kadastrinis Nr.4960/0003:40), žemės ūkio naudmenų plote 4,8504 ha, miško plote 1,7769 ha, vandens telkinių plote 0,1217 ha Šimkaučiškių km., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., kuriuose rengiamasi įrengti voljerą laukiniams gyvūnams laikyti.
  2. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1 punkte išvardintų miškų ir žemės ūkio paskirties valdų savininką pastatyti ženklus, informuojančius apie draudimą lankytis miško ir žemės ūkio paskirties žemėje.
  3. N u r o d a u įsakymą paskelbti Savivaldybės internetinėje svetainėje ir vietinėje spaudoje.
  4. Panaikinus laukinių gyvūnų laikymui skirtą voljerą šis apribojimas netenka galios.
  5. Šis įsakymas gali būti skunčiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto